Série Chakras
चक्र

© Maéva Mitram - SHAKRAS
© Maéva Mitram - SHAKRAS
 

Sahasrāra

Modèle : Mounia NASSANGAR

MUHA : Julie HUGUES

Assistant : Pierre DIMECH

© Maéva Mitram - SHAKRAS
© Maéva Mitram - SHAKRAS
 

Mūlādhāra

Modèle : Julie DEMONT

MUHA : Julie HUGUES

Assistant : Pierre DIMECH

© Maéva Mitram - SHAKRAS
 

Manipura

Modèle : Jocelyn LAURENT

MUHA : Julie HUGUES

Assistant : Pierre DIMECH

© Maéva Mitram - SHAKRAS

Svadhistana

Modèle : Agathe MALAPERT

MUHA : Julie HUGUES

Assistant : Pierre DIMECH

 
 
© Maéva Mitram - SHAKRAS
© Maéva Mitram - SHAKRAS

BACKSTAGE

Vidéaste : Pierre DIMECH